Đóng kiện ALC

Đóng kiện máy móc thiết bị, đóng container và vận chuyển

Chi tiết dự án

Với quy trình đóng kiện vả vận chuyển Úc Châu đã thự hiễn trình tự và chuyên giao đúng thời gian quy đình cũng như đãm bào được hàng hóa thiết bị an toàn.

với những công đoạn đóng gói đươc Úc Châu thực hiện nghiêm ngặt an toàn.

Được khảo sát kỹ, chọn phương án vận chuyển và giãi pháp đóng kiên hợp lý. với sự làm việc trách nhiệm cao của các kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm. Úc Châu đã hoàn thành tốt dự an ALC.

Uy Tín - Chất Lượng - Trách Nhiêm

HOTLINE:0906 826 499 - 0907 809 499